• O wystawie
  • Galeria
  • Wernisaż

Magdalena Fokt, Paweł Jackowski, Alek Slon

Lotophágoi (Lotofagowie)

Lōtophágoi

 

Żyjemy w krainie Lotofagów, gdzie zapominanie stało się rutyną. Wpis na czacie, post na Facebooku, zdjęcie na Instagramie – w ciągu chwili stają się odległą przeszłością i już nie chcemy o nich pamiętać. Żywimy się marzeniami o nowym wygodnym domu, samochodzie, o nowej miłości, o egzotycznych wakacjach. Artyści nie są wyjątkiem, nie mieszkają na innej wyspie.
I dlatego ich praca musi być żmudna. Odkrywają kolejne warstwy niepamięci próbując sobie przypomnieć kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.

 

We live in the land of Lotophages, where forgetfulness has become a routine. Chat entry, Facebook post, Instagram photo – they are becoming a distant past and we don’t want to remember them anymore. We live on dreams about a new comfortable home, a car, a new love, and an exotic vacation. Artists are no exception, they do not live on another island. And that’s why their task is laborious. They discover layers of oblivion trying to remember who we are and where we are going.

 

 

MAGDA FOKT – początek (the origin)

Jej prace koncentrują się wokół motywów kamienia i wody. Te podstawowe elementy świata stają się zasadami artystycznej wypowiedzi. Kamień oznacza zamkniętą całość, jest osobny, niezależny i identyczny z samym sobą. Woda to wszechogarniający przepływ, zmiana, destrukcyjno-twórcza siła. Połączenie tych dwóch odmiennych i przeciwstawnych żywiołów jest warunkiem i początkiem życia. W ich wzajemnych relacjach artystka szuka odpowiedzi na temat źródeł naszej tożsamości.

 

Her works revolve around stone and water motifs. These basic elements of the world become the principles of artistic expression. Stone means a closed whole, it is separate, independent and identical with itself. Water is an overwhelming flow, change, destructive and creative force. The combination of these two different and opposing elements is a condition and the origin of life.
In their mutual relations, the artist looks for answers about the sources of our identity.

 

 

PAWEŁ JACKOWSKI – totem (a totem)

Abstrakcyjne totemiczne formy przywołują pytania o związek człowieka z naturą, z naszym mistycznym zwierzęcym lub roślinnym przodkiem. Ich forma oscyluje od zdecydowanej geometrii do łagodnych organicznych linii, czasem znajdując syntezę jako awers i rewers tej samej pracy. Przeciwstawienie abstrakcji i figuracji oraz geometrii i organiczności w kontekście totemicznej formy odsyła do kondycji człowieka jako bytu rozdartego między kulturą a naturą.

 

Abstract totemic forms bring up questions about the relationship between man and nature, with our mystical animal or plant ancestor. Their form oscillates from strong geometry to mild organic lines, sometimes finding synthesis as the obverse and reverse of the same work. The contrast between abstraction and figuration as well as geometry and organicity in the context of totemic forms refers to the human condition as a being torn between culture and nature.

 

 

ALEK SLON – mit (a myth)

Osią jego zainteresowań jast mitologia jako własność wspólnoty i jednostki. Są to historie lub ich urywki związane z kluczowymi wydarzeniami w życiu człowieka. Stają się one punktem odniesienia dla pozostałych doświadczeń i nadają im sens. Swoją pracę artysta postrzega jako docieranie
do źródłowych form doświadczenia i poszukiwanie ich wizualnego korelatu.

 

The axis of his interests is mythology as a property of the community and the individual. They are stories or their excerpts related to key events in human life. They become a reference point for other experiences and give them meaning. The artist perceives his work as reaching the source forms of experience and searching for their visual correlate.

Magdalena Fokt, Paweł Jackowski, Alek Slon

Lotophágoi (Lotofagowie)

w przygotowaniu

Magdalena Fokt, Paweł Jackowski, Alek Slon

Lotophágoi (Lotofagowie)

code: estinet.pl